NutriSport bvba, Autolei 150, 2160 Wommelgem, BTW : BE0477.007.792 , tel : 0475.41.49.97

Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop informatie die u verstrekt via deze site wordt verzameld, gebruikt en doorgegeven. Wij adviseren u om de tekst van dit privacybeleid geheel te lezen vooraleer u informatie verstrekt via deze site. Het bezoeken van deze website houdt de aanvaarding in van alle voorwaarden en verklaringen die hieronder worden meegedeeld. Het Belgische recht is van toepassing op deze internetsite.

NutriSport BVBA, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992
NutriSport BVBA bvba gebruikt uw gegevens voor het toezenden van informatie [op uw verzoek] over haar producten, diensten, speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@nutrisport.be of een brief te sturen naar NutriSport bvba, Autolei 150, 2160 Wommelgem.

Als u een bestelling plaatst, wordt uw naam, adres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt om de bestelling uit te voeren.

Overdracht aan derden :
Uw gegevens worden niet overgedragen aan derden, behalve op grond van een wettelijke verplichting.

Minderjarigen :
Een speciale opmerking voor ouders en voogden.NutriSport bvba verzoekt ouders en voogden toezicht te houden op het gebruik van internet door minderjarigen. NutriSport bvba vraagt minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om geen persoonsgegevens te verstrekken. Minderjarigen mogen alleen samen met hun ouders of voogden van deze dienst gebruikmaken. De ouders of voogden moeten dan toestemming geven voor het verstrekken van de persoonsgegevens van de minderjarige.

Cookies :
NutriSport bvba maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten. Met deze informatie is NutriSport bvba in staat de website en diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm voor informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies.

Toegang en correctie :
Opdat uw persoonsgegevens steeds accuraat, actueel en compleet zouden zijn, verzoeken wij u ons in kennis te stellen van elke wijziging via email, fax of schriftelijk bericht. Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om te voldoen aan elk verzoek tot actualisatie of correctie van via deze site ingezamelde persoonsgegevens.

Beveiliging :
We treffen alle redelijke maatregelen om het doorzenden van persoonsgegevens naar onze site te beschermen, alsook om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, verandering of vernietiging. Bemerk evenwel dat handelingen over het Internet nooit 100 % veilig of storingsvrij zijn, inbegrepen het zenden van e-mails van en naar deze site. U dient zorgvuldig te bepalen welke informatie u naar ons zendt via e-mail. Wachtwoorden, identificatiegegevens of andere toegangsmodaliteiten die op deze site van toepassing zijn, dienen door u op vertrouwelijke wijze te worden behandeld. Bemerk dat wij geen controle uitoefenen over deze websites en dat ons privacybeleid niet van toepassing is op deze websites. Het is aangewezen, telkens wanneer u een website bezoekt, het privacybeleid van de betreffende website te raadplegen.

Uw rechten :
De persoonsgegevens die in bestanden worden opgeslagen, worden door NutriSport bvba enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van hun commerciële activiteiten. U aanvaardt dat uw gegevens door NutriSport bvba bvba verwerkt worden voor direct marketing en promotie-doeleinden.

Conform de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, alsmede het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, per aangetekende brief gericht NutriSport bvba, Autolei 150, 2160 Wommelgem, België
Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen m.b.t. onze activiteiten en/of indien u eventuele vragen heeft betreffende de verwerking van uw gegevens, gelieve ons dit dan te laten weten.

De beheerder van het bestand is NutriSport bvba, Autolei 150, 2160 Wommelgem, België

Wijzigingen :
Nutrisport bvba behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.